Urban

ניהול יזמות נדל"ן

יזמות נדל"ן מחייבת ירידה לפרטים בכל אחד מהשלבים המרכיבים אותה .
השלבים הקריטיים הנם השלבים המקדימים.   

להלן תיאור תהליך העבודה אותה אנו מבצעים עבור כל פרויקט :  

 

תיאום ציפיות והגדרת יעדי הפרויקט / ההשקעה

בחינת פרויקטים פוטנציאלים העונים על הקריטריונים  

בניית מבנה /ישות אופטימלית עבור הגורם המזמין 

(התאמתו לרגולציה ומיסוי מקומי/ בינלאומי)

הכנת מצגות , תכנית עסקית ומודל השקעה פיננסי  

בדיקות משפטיות , כלכליות , הנדסיות

ניהול מו"מ עד לרכישה

ליווי בגיוס השלמת הון מול גורמים בנקאיים ופיננסים

בחינת חלופות תכנוניות התואמות את מצב השוק ויעדי הפרויקט    

הגשת תכניות והוצאות אישורים מהרשויות

תכניות עבודה וכתבי כמויות

מו"מ / מיכרזים לקבלני משנה וספקים

ניהול הביצוע

מסירה 

ניהול מכירות או השכרות לפי מה שהוגדר ביעדי הפרויקט